VEDTÆGTER – BIRKERØD RIDEFORENING (BRF)

Medlem af Dansk Ride Forbund og Danmarks Idrætsforbund

§ 1

Klubbens navn: Birkerød Rideforening

Forkortelse: BRF

Klubbens Hjemsted: Rudersdal Kommune

§ 2

Rideklubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelsen af denne, herunder at lære, navnlig børn og unge, at ride og give dem muligheden for at blive dygtige ryttere i diverse discipliner, samt oplære dem i hestens pleje samt ansvarsbevidst omgang med både dyr og mennesker. Endelig ønsker klubben at inddrage både udøverens familie og beboere i lokalsamfundet i klubbens aktiviteter, således at klubben kommer til at bidrage aktivt til at skabe et bredt velfungerende netværk i lokalsamfundet.

§ 3

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund, hvorfor rideklubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbundslove, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgifts-bestemmelser.

§ 4

I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker overgår til seniormedlemskab, når de fylder 18 år. I rideklubben kan endvidere optages såvel aktive som passive medlemmer. Forældre til juniorer kan optages som aktive eller passive medlemmer. Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen, og medlemskabet er blevet betalt. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftligt via e-mail til klubbens bestyrelse, og kan kun finde sted med en måneds varsel til 1. marts eller 1. september.

§ 5

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser. Klubben hæfter med hele sin formue for klubbens gæld.

§ 6

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Medlemskontingent opkræves månedsvis. Er kontingentet ikke betalt senest 1 måned efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige priser/kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen. Varsler i forhold til prisændringer skal ske med en måneds varsel til den første.

§ 7

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på fem til syv medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år samt medlem af Birkerød Rideforening (se §10). Personer med et ansættelsesforhold på Birkerød Rideforening kan ikke varetage bestyrelsesposter. Der ansættes en kvalificeret daglig leder, der varetager den daglige drift. Alle medlemmer af bestyrelsen skal være aktive brugere af Birkerød Rideforenings faciliteter eller forældre til juniormedlemmer. Bestyrelsen skal afspejle foreningen så bredt som muligt. Så vidt muligt bør der således være mindst en konkurrencerytter og mindst en repræsentant, der er forælder til et juniormedlem. Et bestyrelsesmedlem, der i løbet af valgperioden ikke længere opfylder ovenstående krav, kan fastholde sin plads perioden ud, så længe den øvrige bestyrelse bakker op om dette. Den øvrige bestyrelse kan til enhver tid forlange samarbejdet afsluttet med 14 dages varsel. På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmerne for en periode på to år. Revisor samt 1. og 2. suppleant vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg. Udvalgene er åbne for alle klubbens medlemmer samt forældre til juniormedlemmer. Udvalgene har mulighed for en gang i kvartalet at deltage i bestyrelsesmøder. Genvalg kan finde sted.

§ 8

Bestyrelsen sammentræder på forlangende af formanden eller mindst tre bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter opfordres til at deltage i bestyrelsesmøderne med taleret. Suppleanter har ikke stemmeret. Alle bestyrelsesbeslutninger tages i møder ved simpelt flertal, se dog § 14 A. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende og ved dennes fravær da næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst fire bestyrelsesmedlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Hvis der deltager fire bestyrelsesmedlemmer kræves mindst tre stemmer for vedtagelse af forslag. Næstformanden træder under formandens fravær i dennes sted. Til vedtagelse af indstilling til generalforsamling om udelukkelse af medlemmer kræves dog, at mindst fire bestyrelsesmedlemmer stemmer for beslutningen. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen forelægges til godkendelse i det førstkommende bestyrelsesmøde. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder fremlægges referat i det førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 9

Klubben tegnes af formanden i forbindelse med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer eller af tre øvrige bestyrelsesmedlemmer. Ved gæld/pantsætning kræves en enstemmig bestyrelsesbeslutning. Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege to eller flere bestyrelsesmedlemmer til i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender. Klubbens primære formue placeres på en konto som kasserer kun i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem kan disponere over. Formanden kan i forbindelse med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, eller af tre øvrige bestyrelsesmedlemmer, udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom. Bestyrelsen er bemyndiget til at meddele prokura. Forekommer der særlige vigtige anliggender, hvorom Birkerød Rideforenings love intet foreskriver, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 10

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftligt/elektronisk meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Medlemmer med kontingentrestance har ikke adgang til generalforsamlingen.

Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent. Passive medlemmer, som er forældre til juniormedlemmer, har også stemmeret og er valgbare til bestyrelsen. Forældre til juniormedlemmer har stemmeret (uden medlemskab). Dog kun en forælder pr. juniormedlem. Og kun en stemme pr. forælder.

 

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af 2 stemmetællere

4. Bestyrelsen aflægger beretning

5. Det reviderede regnskab forelægges til

godkendelse.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Behandling af indkomne forslag

8. Valg til bestyrelsen

9. Valg af 1. og 2. suppleant

10. Valg af revisor

Eventuelt.

På generalforsamlingen vælges personer til bestyrelsen ved simpelt relativt flertal (flest af de afgivne stemmer) og øvrige beslutninger vedtages med simpelt absolut flertal (mere end 50 % af de afgivne stemmer), se dog § 11 og § 15. Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre et bestyrelsesmedlem eller mindst 3 medlemmer forlanger skriftlig afstemning, se dog § 14 B og § 14 C. Står stemmerne lige er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Dirigenten underskriver generalforsamlingsprotokollatet, hvoraf minimum skal fremgå, hvem der er valgt, samt det under generalforsamlingen vedtagne.

§ 11

Til forandring af vedtægter kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til Dansk Ride Forbund for godkendelse.

§ 12

Regnskabsåret går fra l. januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af en på den ordinære generalforsamling, for et år ad gangen, valgte revisor. Det reviderede regnskab samt bugettet for indeværende år skal offentliggøres for klubbens medlemmer så snart det foreligger og altid senest 2 uger før den ordinære generalforsamling.

§ 13

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel, når denne anser det for nødvendigt, eller når 20 % (der regnes med det senest opgivne medlemstal til Dansk Ride Forbund ved beregning) af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom med angivelse af dagsorden. Såfremt ekstraordinær generalforsamling indkaldes på baggrund af begæring fra medlemmer, skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest tre uger efter begæringens modtagelse.

 

§ 14 A

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog maksimalt to måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for rideklubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede og at 2/3 af bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Og der skal være givet en advarsel. Den af bestyrelsen trufne afgørelse kan indbringes for Disciplinærudvalget inden otte dage. Eventuel appel har ikke opsættende virkning. Der betales fuldt kontingent i karantæneperioden, og medlemmet må ikke deltage i rideklubbens aktiviteter.

§ 14 B

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra rideklubben i et nærmere angivet tidsrum over to måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tælles som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse af medlemmet kan indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden fire uger. Eventuel appel til Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg har ikke opsættende virkning. Der betales fuldt kontingent i udelukkelsesperioden, og medlemmet må ikke deltage i klubbens aktiviteter.

§ 14 C

I det af § 14 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via Hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller eventuelt indstilles til Danmarks Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (eksklusion). Der betales fuldt kontingent i karantæneperioden, og medlemmet må ikke deltage i klubbens aktiviteter.

§ 15

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden, med mindst to ugers og maksimalt fire ugers mellemrum, afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutning om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt absolut flertal (mere end 50 % af de afgivne stemmer). Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter indenfor Distrikt 1.

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 31. august 2020.