Opstaldningskontrakt 

Link til opstaldningskontrakten der skal underskrives. (du skal være logget ind for at kunne åbne den):
/cms/Clubbirkeroedrideforening/ClubImages/Kontrakter/Opstaldningskontrakt BRF 01092019.docx

Skal din hest opstaldes i Birkerød Rideforening, skal du underskrive og aflevere en opstaldningskontrakt til BRF(ovenstående link).
Du skal når du har en fast aftale med et bestyrelsesmedlem samt modtaget en mail med, hvad det næste step er downloade en kontrakt der findes i Shoppen når du køber depositum til opstaldning.
Du skriver under på nedenstående. 

 --------------------------------------------------------------------------

Opstaldningskontrakt

Aftalen indgås mellem opstalder og Birkerød Rideforening (BRF).           

 

Opstaldningsperiode:

Aftalen træder i kraft d._____/______-20_____             og løber, indtil aftalen opsiges af én af parterne med en måneds varsel til den første i en måned.

Betaling:

Som vederlag for opstaldning af hesten betaler ejeren pensionspris efter den til enhver tid gældende prisliste. Prislisten fastsættes af bestyrelsen for klubben og fremgår af klubbens hjemmeside http://www.b-r-f.dk/. Ejeren betaler pensionsprisen månedsvis forud, idet beløbet forfalder til betaling den første i måneden. Forhøjelse af pensionsprisen kan ske med en måneds varsel til den første i en måned.

Alle køb såvel månedlige som enkeltkøb skal ske på hjemmesiden under Tilmelding/Abonnement og under Shop(for enkeltkøb) 

Ved midlertidig fraflytning af boksen i mere end 2 uger reduceres opstaldningsprisen med prisen for pension. Birkerød Rideforening kan i fraflytningsperioden disponere over boksen.

Betaling for opstaldning dækker boksleje, fodring med de af Birkerød Rideforening valgte produkter, strøelse, ud- og indlukning på fold samt wrap/hø i passende mængde afhængigt af ponyens/hestens størrelse og behov. Ekstraydelser som ud- og indlukning på fold i weekenden, mugning, dækkenskift, gamascher på fold mm. kan tilkøbes når du køber boksleje. Opstaldning inkluderer ikke dyrlæge, smed, forsikring, sadelmager mm.

Depositum:

Som depositum betaler ejeren kr. 4.750.

Forpligtigelser: 

Klubben er forpligtet til at:

 1. stille boks og dertil hørende sadelplads og strigleplads til rådighed for ejeren
 2. passe og pleje hesten fagligt korrekt ift. til de valg for opstaldning, som ejer har taget
 3. fodre hesten fagligt korrekt
 4. tilkalde dyrlæge og underrette ejeren i tilfælde af hestens sygdom

Klubben er ikke forpligtet til, at:

 1. påtage sig noget ansvar for hestens evt. sygdom eller hestens liv og førlighed, herunder skrammer, som hesten måtte pådrage sig under opstaldning
 2. afholde udgifter vedrørende hesten, herunder udgifter til smed, dyrlæge mm.
 3. tegne forsikring, der dækker ejerens hest, sadeltøj eller andet udstyr

Ejeren er forpligtet til, at:

 1. påtage sig det erstatningsansvar, ejeren efter lovgivningen har for skader, som hesten måtte forvolde
 2. hesten er vaccineret og følger DRFs vaccinations program
 3. hesten inden opstaldning på Birkerød Rideforening er undersøgt for orm samt i tilfælde af orm er behandlet
 4. holde hesten ansvarsforsikret
 5. holde hesten fagligt forsvarligt beskåret og beslået
 6. selv at benytte den til enhver tid af klubben anviste boks, idet ejeren ikke uden klubbens skriftlige samtykke kan disponere over den anviste boks til andet formål end opstaldning af ovennævnte hest.
 7. holde sadeltøjet rent, i god stand og korrekt ophængt
 8. afholde udgifter i forbindelse med fælles vaccination og ormekur, herunder at godtgøre klubben udgifter, som klubben har afholdt på vegne af ejeren
 9. forestå udlukning af hesten på fold i weekender og på helligdage (kan betale sig fra dette).
 10. efterleve klubbens ordensregler, herunder give klubben adgang til den anviste boks og undlade at vanrøgte den
 11. deltage i arbejdsdage planlagt af Birkerød Rideforening
 12. hesten er chipmærket
 13. at kunne forevise hestepas indenfor 3 timer, hvis Fødevarestyrelsen kommer på kontrolbesøg
 14. være medlem af Birkerød Rideforening samt sikre, at eventuelle parter også er medlem
 15. hesten indgår i foldordning medmindre andet er ordineret af dyrlæge
 16. lukkestaldvagt bestående af fodring (wrap og kraftfoder) til både skoleheste og privatheste ca. en weekend i kvartalet.

Opsigelse:

Denne aftale kan af begge parter opsiges med en måneds varsel til den første i en måned. Ved fraflytning fra stalden skal ejeren aflevere den sidst benyttede boks i rengjort tilstand. I tilfælde af, at anviste boks befinder sig i en stald, der lider undergang bed brand, stormskade eller lignende, kan klubben opsige kontrakten uden foregående varsel. Afgår hesten ved døden, kan ejer opsige kontrakten uden varsel.

Misligholdelse:

Hvis en af parterne misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er den anden part berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen. Hvis hesteholder misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er klubben dog berettiget til, for ejerens regning, at foranledige aftalens enkelte punkter opfyldt. Klubben er ikke ansvarlig for uoverensstemmelser eller konflikter mellem pensionærer.

Underskrifter:

Dato:_______________________

Ejer:____________________________

Såfremt ejer ikke er myndig, underskrives kontrakten af forældre/værge. Hvis der er tale om en lånt hest, hvor opstaldningsudgifter betales af låner, skal kontrakten tillige underskrives af hestens ejer.

Dato:______________________________

Klub:________________________________

På klubbens vegne kan formand, næstformand eller kasserer underskrive denne kontrakt.

Vær opmærksom på, at vi desuden har en regel om at der skal laves en ormeprøve inden hesten kan lukkes på fold.